您的位置 : 首页 > 中医古籍 > 500种中药现代研究 补虚药 补阳药
500种中药现代研究 补虚药 补阳药
淫羊藿
本书全文检索:  
       为小檗科植物淫羊藿 Epimedium grandiflorum Morr.、心叶淫羊藿 Epimedium brevicornum Maxim.或箭叶淫羊藿Epimedium sagittatum ( Sieb. etZucc. ) Maxim. 的茎叶。亦名仙灵脾(《雷公炮炙论》)等。味辛、甘,性温。入肝、肾经。功能:补肾壮阳、祛风除湿。主治:阳痿不举、小便淋沥、筋骨挛急、半身不遂、腰膝无力、风湿痹痛、四肢不仁。内服:煎汤,3~9g;浸酒、熬膏或入丸、散。外用:煎水洗。
       【现代研究】
       主要成分:主要含黄酮类化合物、木脂素、生物碱、挥发油等。
       淫羊藿等植物中含有蜡醇(Ceryl alcohol)、卅一烷(Hentriacontane)、植物甾醇(Phytosterol)、棕榈酸(Palmitic acid)、硬脂酸(Stearicacid)、油酸(Oleic acid)、亚油酸(Linoleic acid)、亚麻酸(Linolenic acid)、银杏醇(Bilobanol)、木兰碱(Magnoflorin)、葡萄糖(Glucose)、果糖(Fructose)、维生素 E 等。
       淫羊藿的叶和茎中含淫羊藿甙(Icariin)、淫羊藿次甙(Icariside)、去氧甲基淫羊藿甙(des- O-Methylicariin)、β-去水淫羊藿素(β-anhy -Droicaritin)、淫羊藿糖甙(Epimedoside)A、B、C、D、E。
       此外,箭叶淫羊藿尚含异槲皮素(Iso- quercetin)、淫羊藿-3-O-α-鼠李糖甙(Icaritin- -3-O-α-rhamnoside)、金丝桃甙(Hyperin);箭叶淫羊藿甙(Sagittatoside)A、B、C;箭叶淫羊藿素(Sagittatin)A、B 等。
       药理作用:
       1. 对性机能的影响 淫羊藿能增强下丘脑-垂体-性腺轴及肾上腺皮质轴,胸腺轴等内分泌系统的分泌功能。淫羊藿煮提液1ml/100g 体重用于雌性大鼠,5天后能提高垂体对黄体生成释放激素的反应性及卵巢黄体生成素的反应性;明显增加正常大鼠垂体前叶、卵巢、子宫重量。淫羊藿有催淫作用,这种作用是由于精液分泌亢进,精囊充满后,刺激感觉神经而间接兴奋性欲。淫羊藿流浸膏有促进犬精液分泌的作用,其叶和根部的作用最强,果实次之,茎部最弱;以前列腺、精囊、提肛肌增加重量的方法(小鼠)证明淫羊藿提取液有雄性激素样作用,其效力较蛇床子弱,但强于海马蛤蚧,注射其提取液20mg~40mg,其效力与7.5μg睾丸素的作用相当。淫羊藿炮制品亦有明显提高性机能及提高血浆睾丸酮含量的作用,其作用强度与肌肉注射睾丸酮无显著性差异,并明显促进睾丸组织增生与分泌。一些淫羊藿的复方制剂亦有类似作用。淫羊藿还能提高大鼠尿中17-酮含量,提示可能具有提高肾上腺皮质功能的作用。
       慢性支气管炎患者服用淫羊藿后,尿中17-酮类固醇24小时排泄量平均值明显回升,甚至超过正常人水平。而尿中17-羟皮质类固醇24小时排泄量在治疗后无明显改善,提示淫羊藿具有激素样作用。
       2. 抗衰老作用 实验表明:淫羊藿黄酮灌胃能显著恢复 D-半乳糖衰老模型雄性小鼠T和B淋巴细胞增殖反应的功能,并能明显提高小鼠肝脏总SOD的活性,减少肝组织过氧化脂质的形成,减少心、肝等组织的脂褐素形成,但对脑的脂褐素无明显减少作用。淫羊藿的复方制剂“二仙胶囊”混悬液,可延长家蚕幼虫期、蛹期、成虫期及总寿龄;每天给药1.25g/kg,可降低小鼠脑、心、肝中的脂褐质含量,血中IgG 、总补体水平增加,中性粒细胞及腹腔巨噬细胞吞噬功能增强。
       3. 对免疫系统的作用 由于淫羊藿多糖和淫羊藿甙对Ts细胞作用相反,因此,淫羊藿对机体免疫功能有双向调节作用。实验表明:淫羊藿多糖在供体鼠可促进SOI (超适剂量免疫)诱导下的Ts细胞产生,增强受体鼠抗体生成的抑制,抗体水平明显低于SOI组;淫羊藿甙对Ts细胞的产生有减弱作用,受体鼠抗体生成水平明显高于SOI组。有报告指出,淫羊藿多糖可以影响初次和再次体液免疫应答反应。亦有报告指出,淫羊藿多糖50mg/kg给小鼠皮下注射,使脾脏抗体生成提高1倍以上,也显著提高血清抗体水平。每天给小鼠灌胃淫羊藿甙 20mg/kg,能使其脾脏重量明显增加,并能促进抗原激活的淋巴细胞增殖,明显提高脾脏抗体生成水平,使小鼠脾脏溶血空斑形成数显著增加。实验表明。总黄酮可显著促进小鼠免疫功能,表现为提高小鼠血清溶血素水平,增加脾脏PFC数,促进PHA刺激的淋巴细胞转化反应和增强腹腔巨嗜细胞的吞噬功能。在所给剂量条件下,对胸腺和脾脏大小、脾脏的有核细胞数及外周血细胞数均无明显影响,计量剂量提高到100mg/kg时,促进抗体生成的作用反而不明显,其原因可能是总黄酮的作用有一最适剂量或其中存在干扰免疫促进作用的成分。
       实验表明:淫羊藿能显著提高巨噬细胞的吞噬功能。淫羊藿多糖给小鼠皮下注射,可使巨噬细胞对鸡红细胞的吞噬率及吞噬指数明显提高;淫羊霍总黄酮给小鼠皮下注射,可使抗淋巴细胞血清造成的免疫功能低下小鼠巨噬细胞吞噬炭粒的能力恢复到正常水平。
       淫羊藿能促进 Ea 花结形成率,有抑制淋巴细胞 ANAE(α-醋酸萘酚酶酯酶)活性的作用。淫羊藿水煎剂浓度为5mg/ml时,能增加Ea花结率,但对Et花结率无影响;50mg/ml浓度时可降低Et花结率,两种浓度对ANAE+淋巴细胞百分率均有降低作用。
       淫羊藿总黄酮可使“阳虚”小鼠抗体形成细胞功能及抗体滴度趋于恢复;能显著促进“阳虚”小鼠淋巴细胞刺激指数,使之接近正常动物。
       4. 对心血管系统的作用 离体兔心灌流实验证明:淫羊藿浸出液及从200% 淫羊藿水浸膏片中提取的非氨基酸部分,对离体兔心的冠脉流量均有显著的增加作用。200%淫羊藿煎剂0.5ml 给离体豚鼠心脏灌流,可使其冠脉流量平均增加126.6%。从淫羊藿中提取的非氨基酸部分给犬静脉注射,能使冠脉流量明显增加,并能显著减少冠脉阻力,但对心脏无明显影响。麻醉兔静脉注射非氨基酸部分1g/kg后,表现一过性地降低左心舒张压的作用,并能短暂降低左心舒张压力差,但该作用较弱。淫羊藿非氨基酸部分对垂体后叶素引起的大鼠急性心肌缺血有保护作用,对毒毛旋花子甙 K 及肾上腺素产生的豚鼠实验性心律不齐,虽然不能完全对抗,但可明显缩短其持续时间。淫羊藿总黄酮可提高小鼠耐缺氧能力;减慢大鼠心率,且可对抗异丙肾上腺素加快心率的作用;增加离体兔心的冠脉流量;并具有一定的中枢抑制效应和较弱的抗心律失常效果。
       淫羊藿煎剂灌注于蟾蜍在位或离体心脏,均有明显增强心肌收缩力的作用;对用戊巴比妥纳造成的蟾蜍人工心衰,亦可使其心肌张力恢复。淫羊藿煎剂给家兔静脉注射,有使心肌张力明显增加的作用,该作用可维持数小时。
       动物实验表明:淫羊藿煎剂及水煎乙醇浸出液静脉注射于猫、兔及大鼠,均有降压作用。其中以对兔的作用最明显。淫羊藿甲醇提取物 10g/kg给肾型高血压大鼠灌服,有明显降血压作用,停药后血压回升。二仙合剂(淫羊藿仙茅巴戟天黄柏知母当归)6g/kg 给犬腹腔注射,血压立即下降,心脏指数减少,外周血管扩张作用不明显。同等剂量对猫十二指肠给药,30分钟后血压开始下降,2 小时后平均降低原水平的30%。有报告指出,淫羊藿可阻断兔双侧颈总动脉引起的加压反射,但不能阻断去甲肾上腺素的升压作用。猫注射阿托品后,本品仍有降压作用,其强度无明显减弱,但可明显抑制电刺激猫交感神经节前纤维所致瞬膜收缩反应,而对电刺激节后纤维的反应无明显抑制作用。因此认为,淫羊藿的降压作用与肾上腺素能α-受体及M-胆碱系统无关,主要与交感神经节阻断有关。但亦有报告认为,淫羊藿对内源性儿茶酚胺有拮抗作用,具有β-受体的兴奋作用。
       5. 镇咳、祛痰和平喘作用 用小鼠酚红排泌法证明,淫羊藿的鲜品粗提物及干品的醋酸乙酯提取物,有一定的祛痰作用。用小鼠二氧化硫引咳法证明,甲醇及醋酸乙酯提取物有镇咳作用;甲醇提取物亦能抑制刺激猫喉上神经所致的咳嗽。提示其镇咳是中枢性的。甲醇提取物对药物引起的哮喘,有保护作用。
       6. 抗炎及抗病原微生物作用 淫羊藿甲醇提取物 50mg/kg 给大鼠皮下注射,能显著减轻其蛋清性脚肿胀程度;15g/kg给兔灌服,对组胺引起的毛细血管通透性增加有降低作用。
       淫羊藿对白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌有显著抑制作用,对奈氏卡他球菌、肺炎双球菌、流感嗜血杆菌有轻度抑制作用。1%浓度对人型结核杆菌有抑菌效力。淫羊藿煎剂在试管内对脊髓灰质炎病毒有显著的抑制作用,在药物与病毒接触1小时内,即表现灭活作用,对其他肠道病毒亦有抑制作用。
       7. 对血液系统的作用 淫羊藿煎剂、淫羊藿多糖、淫羊藿粗黄酮均能促进正常大鼠经致聚剂诱导的血小板聚集,作用强度以淫羊藿多糖最强,淫羊藿煎剂次之,淫羊藿黄酮最弱。但三者本身无诱导血小板聚集的功能。淫羊藿水煎剂能明显降低健康人ADP诱导的血小板聚集率,抑制率与剂量有关,可促进部分受试者血小板解聚,降低健康人全血黏度,加快血液循环。亦有报告认为,淫羊藿有改善血流动力和血液流变的作用,并能提高白细胞生成。
       8. 其他作用 淫羊藿提取液能影响羟基脲所致“阳虚”模型小鼠 DNA 的合成,其合成率服药组明显高于对照组,并能促进蛋白质的合成、调节细胞代谢,明显增加动物体重及耐冻时间。淫羊藿注射液对试管内鸡胚股骨有促进生长作用,并能促进蛋白质合成。在“阳虚”小鼠脾脏亚微结构的研究中,有人提出淫羊藿可能通过调节细胞核的亚微结构,而调节核的 DNA 复制和 RNA、蛋白质的合成功能,也可能调节线粒体的亚微结构而改善细胞能量代谢,从而实现其温阳作用。
       100%淫羊藿煎剂0.1ml~0.15ml/kg给小鼠腹腔注射,对小鼠缺氧致死有一定的保护作用。但100%的醇浸出液对小鼠的耐缺氧能力则无明显影响。
       100%淫羊藿煎剂给实验性高脂血症的小鼠灌服,有降低β-脂蛋白及胆固醇的作用;淫羊藿提取液给实验性高血糖大鼠灌服,有明显降血糖作用。
       有报告指出,日本产淫羊藿浸出物对离体家兔肠管有抑制作用,大量则使之麻痹;对离体家兔子宫,常于兴奋后而致麻痹;注射于家兔静脉内有使尿量减少的作用。
       【临床运用】
       临床报道:
       1. 治疗病毒性心肌炎 淫羊藿浸膏片(每片0.3g,相当于生药2.7g),每次7~10片,每日3次,连服2个月。同时用维生素C 3g 加于10%葡萄糖500ml内静滴,或加于10%葡萄糖30ml内静注,15次为1疗程,连用3个疗程,治疗36例,效果良好。〔中西医结合杂志 1984;4(9):523〕
       2. 治疗白细胞减少症 淫羊藿制成冲剂口服,每包15g。第1周每日3包,第2周每日2包,共治疗30~45天,治疗期间停用一切升白细胞及维生素类药物。治疗22例,其中按要求用药者14例,近期治愈3例,显效4例,有效5例,无效2例。〔上海中医药杂志 1986;(3):32〕
       3. 治疗阳痿a. 淫羊藿菟丝子各15g,研末。5g/次,每日3次,黄酒送服,20日为1疗程,每日早起、午睡和晚睡前于会阴及阴部处作自我按摩(先自左向右,再由右向左)10次;每晚用川芎细辛各15g 煎水坐浴20分钟。忌房事100日,避免过劳、受寒。治疗50例,经治7日~4个疗程后,痊愈38例,好转8例,无效4例。〔云南中医杂志 1989;10(6):13〕
       b. 急性子、韭菜子淫羊藿小茴香肉桂各30g,白酒60ml。将上5味碾碎,混匀,为1剂量。用时将药粉置碗中,加入白酒浸透10分钟,然后于砂锅中文火炒热,使药不滴水为度,趁热取出分为2等份,装入布袋内,分别敷于命门穴、关元穴部位,外用纱带固定。每晚睡前敷药,次晨取下,1剂药可连用3次,下次再用时可加入适量白酒炒热再敷。治疗78例,结果治愈66例,显效11例,无效1例。一般2~5剂显效,4~8剂治愈。〔中医药研究 1997;13(5):36〕
       4. 治疗外阴白斑 淫羊藿100g,研极细末,以鱼肝油软膏适量调匀,洗净外阴后以该药涂于患处,每日2次,用于外阴白斑疗效显著。对于阴部红肿胀痛、黏膜及皮肤变白变厚失去弹性、干燥或有瘙痒灼热感、皮肤表面出现裂纹和溃疡者也有效。〔辽宁中医杂志 1991;18(9):37〕
       5. 治疗功能性子宫出血 仙灵脾10kg、党参 1kg、枸杞0.5kg、麦冬0.25kg、茯苓0.5kg,制成浓缩丸剂,每丸4g。于月经过后,日服2次,每次1丸,连服21天为1疗程。治疗青春期功能性子宫出血73例169个周期,全部有效,治愈28例。该方还有良好的生血和补血作用,对纠正内分泌紊乱亦有较好效果。
       〔中成药研究 1980;(3):33〕
       6. 治疗小儿麻痹症a. 黄芪淫羊藿各15g,桂枝钩藤甘草各6g,白芍当归桑寄生各9g,生姜3g,大枣5枚。水煎两次,将两次煎液混合,分6次服,每日3次,饭后服,两天服1剂。患肢浮肿者,加苍术9g、黄柏木瓜各6g。并用石英烧水温洗患肢,每日洗2次。治疗162例,用药20~30剂后,获效120例。〔中医杂志1966;(4):30〕
       b. 淫羊藿6~12g,五加皮6g,牛膝3g。上肢麻痹加羌活,四肢麻痹加桂枝,久病加黄芪,急性期加桑寄生。水煎取汁20~300ml,1日内分次服完,日1剂。持续服药至基本痊愈(约10~60剂)。治疗各期小儿麻痹症70余例,其中随访38例中,基本治愈者27例。〔新医学 1975﹔6(8):389〕
       7.治疗骨块梗死食管 淫羊藿15~20g,文火焙焦后洒入饱和糖水150~200ml,搅匀焙干,再加水400ml煎至350ml。稍凉即服。临床症状较重者,可先呷米醋20ml,10分钟后服药。治疗22例,服药1剂而愈者18例,2剂而愈者4例。〔中医杂志 1985;26(3):12〕
       方剂选用:
       1. 治疗偏风,手足不遂,皮肤不仁:仙灵脾一斤,细锉,以生绢袋盛,于不津器中,用无灰酒二斗浸之,以厚纸重重密封,不得通气,春夏三日,秋冬五日。每日随性暖饮之,常令醺醺,不得大醉。(《太平圣惠方》)
       2. 治疗风走注疼痛,来往不定:仙灵脾一两,威灵仙一两,芎藭一两,桂心一两,苍耳子一两。上药,捣细罗为散。每服,不计时候,以温酒调下一钱。(《太平圣惠方》仙灵脾散)3. 治疗目昏生翳:仙灵脾、生王瓜(即小栝楼红色者)等分。为末,每服一钱,茶下,日二服。(《圣济总录》)
       4. 治疗牙疼:仙灵脾,不拘多少,为粗末,煎汤漱牙齿。(《奇效良方》固牙散)
       配伍效用:
       淫羊藿配伍巴戟天 二者均有补肾阳、强筋骨、散风除湿之功,相伍为应,其效更著,用于治疗肾阳虚衰之阳痿、腰膝冷痛及妇女宫寒不孕、带下、腰腹冷痛等。
       淫羊藿配伍补骨脂 二者均能补命门之火,且补骨脂尚能温敛固摄。相伍为用,有温补肾阳、固精止遗之功效,用于治疗肾阳虚弱之下元不固诸证,如:阳痿、遗精、早泄、遗尿、尿频等。
       淫羊藿配伍枸杞 淫羊藿补肾助阳;枸杞子补肾益精。二药合用,有补阳益精之功效,用于治疗阴阳俱虚之阳痿、遗精等症。
       淫羊藿配伍威灵仙 淫羊藿补阳散寒,强腰健膝;威灵仙祛风湿、通经络、止痹痛。二者合用,有散风寒、强腰膝、通经络、止痹痛之功效,用于治疗风湿痹痛之肢体麻木,兼有肾虚者。
       【注意事项】
       宜忌:阴虚而相火易动者忌服。
       毒副作用:淫羊藿浸膏给小鼠腹腔注射的半数致死量为36g/kg。其水浸膏片中提取的非氨基酸部分给小鼠静脉注射的半数致死量为56.8±2.7g/kg。
       淫羊藿甲醇提取物的毒性很低,小鼠灌服 450g/kg,连续观察3日,结果活动正常,无毒性反应。日本产淫羊藿能使蛙的瞳孔扩大,使小鼠随意运动增加,反射机能亢进,往往发生轻度痉挛,遂至呼吸停止而死亡,心脏于呼吸停止后一定时间内持续搏动。
       临床应用本品,口服后有轻微反应,以口干、恶心为多见,其次为腹胀、头晕,但多可自行消失。
       【医家论药】
       “淫羊藿,性温而不寒,能益精气,真阳不足者宜之。”(《本草纲目》)
       “淫羊藿,其气温而无毒。《本经》言寒者,误矣。辛以润肾,甘温益阳气,故主阴痿绝阳,益气力,强志。茎中痛者,肝肾虚也,补益二经,痛自止矣。膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出矣,辛以润其燥,甘温益阳气以助其化,故利小便也。肝主筋,肾主骨,益肾肝则筋骨自坚矣。辛能散结,甘能缓中,温能通气行血,故主瘰疬赤痈及下部有疮,洗出虫。”(《本草经疏》)
       “淫羊藿,禀性辛温,专壮肾阳,故主阴痿,曰绝伤者,即阳事之绝伤也。茎中痛,亦肾脏之虚寒。利小便者,指老人及虚寒人之阳事不振,小便滴沥者言之,得其补助肾阳而小便自利,非湿热蕴结,水道赤涩者可比,读书慎勿误会。益气力、强志、坚筋骨,皆元阳振作之功,然虚寒者固其所宜,而阴精不充,真阳不固者,万不可为揠苗之助长也。消瘰疬、赤痈,盖亦因其温通气血,故能消化凝结。然疬疡之病,由于阴血不充,肝阳燔灼,而煎熬津液,凝结痰浊者为多,幸勿误读古书,反以助其烈焰。洗下部之疮,则辛燥能除湿热,亦犹蛇床子洗疮杀虫耳。”(《本草正义》)